ALPARC in Alpska konvencija

Alpska konvencija je mednarodna pogodba iz leta 1991 o dolgoročnem varovanju naravnega ekosistema in spodbujanju sonaravnega razvoja v Alpah ter sočasnem varovanju gospodarskih in kulturnih interesov prebivalcev držav pogodbenic.

Alpsko konvencijo je ratificiralo osem alpskih držav : Avstrija, Francija, Italija, Kneževini Liechtenstein in Monako, Nemčija, Slovenija in Švica.

Mreža Alparc, prispevek k Alpski konveciji

Dejavnosti mreže Alparc sodijo v okvir Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov.

Pri vseh zadevah v zvezi z zavarovanimi območji mreža Alparc sodeluje s Stalnim sekretariatom Alpske prek Pisarne za zavarovana območja Task Force .

Glavna naloga izhaja iz 12. člena protokola Alpske konvencije »Varstvo narave in urejanje krajine«.  

 

12. člen:

Podpisnice pogodbe se enakovredno zavzemajo za oblikovanje državnega in čezmejnega omrežja, ki bo vključevalo obstoječa zavarovana območja, biotope in druge oblike zavarovanja. Zavzemajo se tudi za uskladitev ciljev in ukrepov v čezmejnih zavarovanih območjih.

 

Namen protokola je izboljšati varovanje narave, zlasti vrst, biotopov, habitatov in krajine, zaradi česar je treba poenotiti varovalne ukrepe v celotnem alpskem prostoru.

ALPARC je dejavna tudi na področju trajnostnega razvoja v regijah zavarovanih območjih, informacije in okoljsko izobraževanje. 

Organi Alpske konvencije

Alpska konferenca je politični organ odločanja Alpske konvencije in ga sestavljajo ministri držav pogodbenic . Zasedanja Alpske konference potekajo običajno vsaki dve leti v državi, ki ima takrat v rokah predsedstvo Alpske konvencije (vsaka država predseduje dve leti).

Stalni odbor je organ odločanja Alpske konference in zagotavlja, da se odločitve, načela in cilji konvencije udejanjajo v praksi. Stalni odbor se običajno sestaja dvakrat letno. 

Stalni sekretariat , je bil ustanovljen leta 2003 in ima glavno pisarno v Innsbrucku ter izpostavo v mestu Bolzano / Bozen. Zagotavlja podporo organom odločanja Alpske konvencije, spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja o Alpah ter izvaja naloge stikov z javnostmi Alpske konvencije.  

Predsedstvo 2015 - 16:Nemčija 

ALPARC, Mreža zavarovanih območij, ima svetovalno vlogo kot opazovalec Alpske konvencije.

ALPARC je nastal kot konkreten prispevek k izvajanju Alpske konvencije,

 

28. februar 2013, Stalni sekretariat in ALPARC podpisala Memorandum o sodelovanju za vzpostavitev trajnostnega podlago za sodelovanje in imajo koristi od morebitnih sinergij.

 

Markus Reiterer je generalni sekretar Alpske konvencije od leta 2013.

Simona Vrevc je namestnika generalnega sekretarja v januarju 2014. 

Če želite izvedeti več o Alpski konvenciji, si oglejte njeno spletno stranwww.alpconv.org